Genel mukavele koşulları

Kiralama bedelinin kapsamı:
a) Tekne ve aksamının tamamının kiralayan tarafından kullanımı
b) Teknenin doğal aşınması
c) Madde 3’da belirtilen sigorta primleri
d) Teknenin daimi bağlı olduğu limanda oluşabilecek bakımları
e) Teknenin daimi bağlı olduğu limanda oluşabilecek harç, vergi ve masraflar (Transitlog hariç)

1. Kiralama depozitosu
Uzunluğu 50 ft`e kadar olan monohull teknelerimiz için 2500.-€ depozito fiyatı uygulanır. 
Uzunluğu 57 ft`e kadar olan teknelerimiz ve katamaranlarımız için 3500.-€ depozito ücreti uygulanır.
Jeanneau 64 teknemiz için 6500.-€ depozito fiyatı uygulanır.  

Filomuz daki yelkenli teknemizleri ile yelken yarışlarına katılmaya müsaade edilmemektedir.


Gennaker için tur başına 1.000 € depozito ücreti uygulanır. Gennaker yelkende oluşabilecek olası hasar tutarının, işbu depozito ücretini aşması durumunda, GMM tüm depozitoları saklı bulundurma hakkına sahiptir.


Depozito ücreti, tekne teslimatı esnasında sadece kredi kartı ile karşılanır. Debit kart (Banka kartı) kabul edilmemektedir.

Depozito tekne veya ekipmanlarında oluşabilecek hasar veya kayba karşı GMM YACHTİNG için bir garantidir. Depozitonun  iadesi, teknenin dönüşünde teknede ve ekipmanında yapılacak incelemeler sonucunda olacaktır. Herhangi bir kayıp veya hasar olmadığı takdirde GMM YACHTİNG depozitoyu kiralayana iade edecektir.

Kabul edilen kredi kartları: Eurocard/Mastercard, VISA.

2. Ehliyet
Kiralayan / tekne kaptanı sözleşmeyi imzalamaklaaçık denizlerde kullanabilmesi için gerekli belgelere, denizcilik ve dümen bilgisine, deneyimine ve yetkisine sahip olduğunu beyan ve teyit eder. Herhangi bir hasar vakasında sigorta şirketi, gerektiğinde kiralayanın beyanlarını inceleme altına alabilir. Kiralayan ve veya tekne kaptanı, kira sözleşmesi kapsamında belirtilmiş olan yükümlülüklerini ön görülen kiralama süresinin bitiminden önce yerine getirmez ve/veya tekneyi terk eder ise, sözleşme fesh edilir ve tekne derhal GMM YACHTİNG‘e teslim edilir. Bundan doğacak tüm zarar ve masraflar kiralayana / tekne kaptanına aittir.


Kira başlangıcı tekne teslimatı esnasında kiralayanın/tekne kaptanının emniyetli seyri gerçekleştirecek kadar yeterli denizcilik ve dümen bilgisine sahip olmadığının saptandığı durumda:
-    Tüm masrafları kiralayana ait olmak üzere GMM YACHTİNG gözetimi altında birkaç saatlik deneme turunun gerçekleştirilmesi veya
-    Karar yetkisinin tamamen GMM YACHTİNG’e ait olmak üzere, tekneye başka bir kaptanın atanması veya
-    Tekne liman çıkışının GMM YACHTİNG tarafından tamamen iptal edilmesi. Bu durumda kiralayan, tekneden ancak limana bağlı olarak faydalanabilir.

Alkol etkisi altında olan veya başka benzer veya diğer sebeplerden dolayı gereken yeteneği yitirmiş olan şahıslara GMM YACHTİNG tekne teslimatını temel olarak red eder.

3. Sigorta
Teknemiz tam kasko sigortası kapsamında olup, ayrıca üçüncü şahıslara ve/veya yat ekipman ve donanımlarına verilen hasarlara karşı üst sınır olan 5.000.000.-€ tutarını kapsar. Sigorta iştirak payı kiralayana aittir. Teknede oluşabilecek şahıs yaralanmaları, mürettebat beraberinde getirilen şahsi eşyalarda oluşabilecek hasarlar ve ağır kusur altında oluşabilecek hasarlar sigorta kapsamında değildir.

4. Kiralayanın yükümlülükleri
Kiralayanın GMM YACHTİNG’e aşağıdaki hususlardan sorumludur;
Kiralayan, bu sözleşmenin imzalanmasının ardından, kira süresi başlamadan en geç 4 hafta önce, teknede bulunacak kişilerin ad, adres ve kimlik numaralarını GMM YACHTİNG’e bildirmekle yükümlüdür. Katılımcı listesinde belirtilenden başka kimse tekne ile seyire çıkamaz ve kiralayan ile aynı sorumlulukları üstlenirler. Kiralayan,tekneyi üçüncü kişilere bırakamaz, teslim edemez, terk edemez. Kiralayan tekneyi  sadece gezi (charter) amaçlı kiraladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. (Kiralama başlangıcında özel izin alınmamış ise) yat yarışları amacı ile kullanamaz. Kiralayan, tekneyi  tatil amacı dışında kullanamaz, tekne ile ticaret veya para karşılığı kişi ve mal taşımacılığı yapamaz. Tekneden, gümrük beyannamesine tabi mal ve/veya eşya taşınmaz, Tekneye hayvan sokulamaz ve tehlikeli yük taşınamaz. Liman Başkanlıklarına giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, giriş ve çıkış işlemlerinin yasalara uygun gerçekleştirilmesi, konaklanan veya transit geçilen ülkelerin yasalarına riayet edilmesi, kiralayanın sorumluluğundadır. Kiralayan, yurt dışında (Yunanistan’da) teknenin herhangi bir mürettebatını tekneyi terk etmek üzere indiremez ve mürettebata diğer bir katılımcı kesinlikle alınamaz. Kiralayan usulüne uygun seyir defteri tutar ve daimi olarak teknede bulunduracağını beyan eder. Kiralayan, teknenin periodik kontrol ve bakımlarını yapacağını beyan eder. Gece seyirlerini büyük bir ehemmiyetle gerçekleştireceğini beyan eder. Kiralayan  Başka bir tekneyi çekme işlemi sadece acil durumlarda  ve başka  kurtarma ihtimali olmayan hallerde  yapabilir. Tekne veya kişilerde oluşacak hasarlarda kiralayan konu  ile İlgili tutanak tutulmasını ve bu tutanakların Resmî kurumlarca (liman başkanlığı, doktor vb.) tasdik edilmesini sağlar. Teknede bulunan veya tekne ile ilgili bir kazaya karışan kişilerde oluşacak her nevi yaralanmalarda, resmi rapor hazırlanması ve GMM YACHTİNG’e  ivedilikle bildirilmesi kiralayanın  görevidir. Kira süresince oluşabilecek en fazla 200.-€ tutarına kadar herhangi bir hasar veya arıza, kiralayan tarafından usulüne uygun olarak ivedilikle makbuz karşılığında giderilecektir. Değiştirilen veya yenilenen aksam teknede muhafaza edilecektir. Oluşan hasar veya arıza olay yerinde giderilemiyor ise, kiralayan tekneyi seyire uygun ise çıkış limanına geri getirmek ile yükümlüdür. Bundan doğacak masraf veya kira süresi kaybı, hasar veya arıza kiralayanın kusurundan kaynaklanmamış ise, kiralayana iade edilecektir.  Kiralayan, büyük hasarlarda, avaryada, önceden bilinen gecikmelerde, kayıplarda, manevra yeteneği kaybında, el koyma halinde, yetkililer tarafından veya dışarıdan müdahale şeklinde engellendiğinde süratle GMM YACHTİNG’e haber vermek zorundadır. Kiralayan hasarı azaltma  ve hasarın büyümesini engellemek için gereken her türlü önlemi almakla mükelleftir. Tekneye el konulması veya engellenmesi kiralayanın kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyorsa bunun ortaya çıkaracağı tüm sonuçlara kiralayan katlanır ve kiralayan GMM YACHTİNG’e karşı sorumlu olur. Bu durumda,GMM YACHTİNG’in  söz konusu hasarla ilgili  her türlü tazminat hakkı saklıdır.

5. Hizmet aksaklığı
Kiralayanın sözleşme iptali neticesinde kira bedeli üzerinden oluşacak iptal masrafları aşağıdaki gibidir:
Sözleşme imzalandıktan itibaren kira süresinin başlangıcından 8 haftaya kadar= % 50 iptal masrafı
Kira süresinin başlangıcından 8 hafta önce= % 60 iptal masrafı
Kira süresinin başlangıcından 4 hafta önce= % 80 iptal masrafı
Kira süresinin başlangıcından 4 haftaya kadar= % 100 iptal masrafı

Kiracı  sözleşmeye uygun olarak sefer başlangıç günü tekneyi teslim
edemez ve eşdeğerde bir tekneyi bulamaz veya zamanında teslim edemez ise, kiralayan kira bedelinin  iadesini kısmen talep  edebilir veya sözleşmeyi fesh edebilir.
Bir önceki kiralama süresi neticesinde teknede oluşmuş tekne aksamı hasar veya kayıpların zamanıda temin edilememesi, teknenin denize elverişliliğini etkilemediği sürece kiralayan kira sözleşmesini feshedemez.
Kiraya veren sözleşme gereğince herhangi bir hizmet aksaklığına sebebiyet vermemiş ise, madde 9’de tarafların muafiyeti  kampsamında oluşabilecek bir dolaylı zarardan kiralayana tazminat hakkı doğmaz.

Kiralayan, Tekne iade teslimatı anında belirtilmeyen ve veya kiracı tarafından yazılı olarak onaylanmayan tazminat taleplerinden feragat eder.

6. Tekne teslimatı
Kiralayan tekneyi teslim etme zamanında, teslim etme limanında yakıt deposu ve yedek depoları dolu, temiz ve gezi amaçlı seyir (charter) yapmaya uygun durumda kiralayana teslim edilecektir. Teknenin genel durumu, tüm aksam ve ekpimanlarının tamamlılığı kirlayan tarafından incelenip demirbaş lisesinde imzası ile onaylanacaktır.

7. Tekne iade teslimatı
Kiralayan ,tekneyi  eksiksiz, hasarsız, tam olarak, yakıt deposu dolu ve teslim aldığı şekilde iade ile yükümlüdür. Kullanılan yedek depo yakıt bedelleri kiracıya aittir. Yedek depolar kiralayan tarafından doldurulmamış ise, kiracı kullanılan yakıt bedelini umumi olarak belirleyebilir.

Kira süresinin bitiminde Tekne iade teslimatında kiracı kiralayan ile beraber teknenin genel durumunu ve aksamlarının tamamlılığını inceleyeceklerdir. Tekneye  ilişkin her türlü kayıp ve/veya hasar Kiralayan  tarafından kiracıya  hemen bildirilmelidir.

Depozitonun  iadesi, teknenin dönüşünde teknede ve ekipmanında yapılacak incelemeler sonucunda olacaktır. Herhangi bir hasar veya tekne ekipmanı kaybı anında hasarın boyutuna göre depozito kısmen veya tam olarak kiralayanda kalacaktır. Hasarın boyutu tespit edildikten sonra depozitonun iadesi hesap edilecektir. Herhangi bir kayıp veya hasar olmadığı takdirde kiralayan depoziti   kiralayana iade edecektir.

Kiralayanın kiracıya  bildirmediği hasar ve/veya kayıptan, Kiralayan  kiralama teminatının iade edilmesinden sonra dahi sorumludur.

8. Kira süresini uzatma, gecikme ve iade koşulları
Kira süresinin bitiminde, kiralayan belirtilen zaman ve yerde kiracıya iade etmekle yükümlüdür. Kiracı kiralayan ile mutabakat sağlamadığı sürece kira süresini uzatamaz. Olumsuz hava koşulları kiracının tekneyi zamanında iade yükümlülüğünü etkilemez. Bu yüzden kiralayan, kira sürecinin son 24 saatinden önce tekne ile teslimat limanı arasında uygun bir mesafede bulunması zorundadır. Kira sürecinin bitiminde gecikme süresinin uzunluğuna göre kira bedelinin iki misli sözleşme cezası olarak kiralayandan talep edilir. Kira süresinin bitiminde, kiralayan belirtilen zaman ve yerde tekneyi kiracıya iade edemeyecek  ve bunu kiracıya zamanında bildirmemiş ise kiracı sözleşmede belirtilen teslimat süresinden 16 saat sonra ilgili resmi kurumlara ihbarda bulunabilir.

Kira süresi bitiminde seyir güzergahını herhangi bir nedenden dolayı başka bir limanda bitirmesi gerektiği durumlarda kiracı ivedilikle kiralayanı haberdar etmesi yükümlülüğündedir. Teknenin sorumluluğu kiralayandadır. Teknenin iade teslimatını ehli kişiler dolasıyıla gerçekleştirme yükümlülüğündedir. Kira süresi teknenin ancak kiracıdan teslim alındıktan sonra sonlanacaktır.

9. Kiracı ve kiralayanın sorumlulukları
Bu sözleşmenin tarafları sadece kendi hatalarından sorumlu olacaklardır.
Kiralayanda kusurlu, ihmalkar davranış ve/veya ağır ihmal görülmediği ve Sigorta kiralayanın sorumluğunda kusur görmediği sürece, kiralayan madde 5’da belirtildiği gibi sadece iştirak payının tutarı kadar sorumludur.

Kiralayanda kusurlu, ihmalkar davranış ve/veya ağır ihmal görülmediği sürece tazminat talebi en fazla kiralama bedelinin tutarı kadar olacaktır. İnsanın sağlığını, vücudunu ,yaşamını etkileyebilecek herhangi bir unsur veya tekneye getirilen şahsi eşyalarda oluşabilecek herhangi bir hasarın sorumluluğu, deniz turizmi yönetmeliği kapsamında tamamen kiralayana ve mürettebata aittir.

10. Son hükümler
Bu Sözleşmeden dolayı doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti MARMARİS Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili olacaktır.


Bu Sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birinin geçersiz ve/veya hükümsüz olduğunun anlaşılması durumunda, Sözleşmenin diğer hükümleri bu hükümsüzlükten etkilenmeyecek ve geçerli olmaya devam edecektir.